Blog roku 2005

Monthly archive

  Na ostatnim planie Matterhorn i Monte Rosa - plany, plany, plany... :)